سرچشمه انتظارات چیست؟ - دکتر حسام فیروزی

سرچشمه انتظارات چیست؟ - دکتر حسام فیروزی

تجربه ای که در گذشته داشته ایم باعث می شود باوری در ذهن ما بوجود بیایید که منجر به شکل گرفتن انتظارات ما از شخص مقابلمان می شود. 

وب سایت دکتر حسام فیروزی 
http://www.hesamfiroozi.com 

کانال تلگرامی ما:
 https://t.me/drhesamfiroozi

نظرات