به کودکانمان بیاموزیم؛ زدن، گاز گرفتن، هل دادن و پرتاب کردن ممنوع است.

به کودکانمان بیاموزیم؛🚫 خشونت ممنوع است.

🚫 زدن، گاز گرفتن، هل دادن و پرتاب کردن ممنوع است.با ما همراه شویدhttps://t.me/DrHesamFirooziسایت دکتر حسام فیروزی

http://www.hesamfiroozi.com

نظرات