رقص بجای پیاده روی بر روی خط عابر با چراغ سبز!

رقص بجای پیاده روی بر روی خط عابر با چراغ سبز!در این ویدیو مردم تشویق میشوند بجای راه رفتن به هنگام سبز شدن چراغ عابر پیاده، با رقص و شادی از خیابان عبور کنند. این کار می تواند سبک جدیدی از مدیریت شهری برای آرامش و شادی جامعه باشد.نظرات